Scandic Friends medlemsvillkor

 1. Allmänna regler för medlemskapet
 2. Tjäna poäng
 3. Scandic-partners
 4. Lösa in poäng
 5. Lösa in en frinatt
 6. Uppnå en medlemsnivå
 7. Behandling av personuppgifter
 8. Ytterligare villkor 

1. Allmänna regler för medlemskapet

1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Scandics bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Scandic Friends ") är 18 år. Medlemskapet i Scandic Friends är ett avtal mellan Scandic Hotels AB (org. nr. 556299-1009) (benämns hädanefter "Scandic") och dig personligen (benämns hädanefter "Medlemmen"). Medlemskap och medlemskort kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer. Endast en fysisk person per medlemskap kan registreras. Endast en Medlem per incheckat rum kan tjäna poäng och erhålla förmåner under en vistelse.

1.2 Deltagandet i Scandic Friends regleras av dessa bestämmelser och villkor, och det är medlemmens ansvar att läsa och sätta sig in i samtliga bestämmelser och villkor, inklusive eventuella tillägg till dessa. Dessa bestämmelser och villkor ersätter alla tidigare bestämmelser och villkor i tidigare lojalitetsprogram hos Scandic.

1.3 Medlemmen åtar sig att se till att obehöriga personer inte får tillgång till medlemskortet, medlemsnumret och/eller pinkoden.

1.4 Scandics bokning och kundservice måste omedelbart kontaktas skriftligen om Medlemmendu förlorar ditt medlemskort eller om dina kontaktuppgifter ändras. Scandic har inget ansvar om Medlemmen inte informeras på grund av att korrekta kontaktuppgifter inte lämnats.

1.5 Scandic Friends gäller tills vidare, och Scandic förbehåller sig rätten att avsluta Scandic Friends genom att informera Medlemmen om detta sex månader i förväg.

1.6 Scandic förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser och villkor för Scandic Friends genom att informera medlemmen via minst en av Scandic Friends informationskanaler, d.v.s. via webbsidan, e-post, SMS eller vanlig post. Scandic kommer att göra allt de kan för att meddela ändringar av bestämmelser och villkor i god tid, men kan inte på något sätt hållas ansvarigt om detta skulle misslyckas.

1.7 Scandic förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avsluta ett medlemskap i Scandic Friends om medlemskapet missbrukas. En sådan avslutning kan medföra att eventuella poäng förverkas. Sådant missbruk kan till exempel vara respektlöst eller omedgörligt beteende gentemot Scandic eller dess partners, kriminella handlingar eller handlingar som anses omoraliska eller oetiska, eller som bryter mot dessa bestämmelser och villkor. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att sända en e-post till Scandics bokning och kundservice på memberse@scandichotels.com.

1.8 Det är medlemmens ansvar att i förväg informera sin arbetsgivare samt att få arbetsgivarens medgivande, om ett sådant medgivande krävs, när han/hon förväntas tjäna in poäng i Scandic Friends på hotellnätter eller bilhyra som arbetsgivaren betalar. Poäng som har tjänats in i samband med affärsresa, d.v.s. när hotellnätter eller bilhyra betalas av arbetsgivaren, får inte användas privat utan att arbetsgivaren på förhand har godkänt det. Scandic har inte under några omständigheter något ansvar för att Medlemmen informerar eller får godkännande från arbetsgivaren.

1.9 Om Medlemmen använder poäng som intjänats i samband med tjänst privat, kan sådan användning i vissa länder, t.ex. Sverige, Norge, Finland och Danmark, vara belagd med inkomstskatt eller andra skatter. Det är Medlemmens skyldighet att informera arbetsgivaren och/eller berörda myndigheter om detta och att betala den tillbörliga skatten för sådan användning. Scandic avsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs Medlemmen i detta avseende.

1.10 Intjäning och inlösen av Scandic-poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning.

Tillbaka till toppen

2. Tjäna poäng

2.1 För att tjäna poäng måste Medlemmen uppge sitt medlemsnummer vid bokningstillfället och visa medlemskortet vid incheckningen på Scandic-hotellet. Medlem måste vara registrerad som boende gäst på hotellet för att tjäna poäng för kvalificerade övernattningar. Poäng kan börja tjänas in från och med det datum då registrering i Scandic Friends görs.

2.2 Intjänade poäng baseras på antalet kvalificerande övernattningar på Scandic-hotell. För en kvalificerande natt får Medlemmen 2 000 poäng, plus den bonus som visas nedan:

 • 2nd floor-bonus 15 %
 • 3rd floor-bonus 25 %
 • Top floor-bonus 50 %

2.3 Poäng ges endast till ett Scandic-medlemskap per rum och endast för ett rum per kvalificerande övernattning. Kvalificerande övernattningar avser alla nätter oavsett pris förutom de undantag som ges nedan i punkt 2.4. Det kan ta två veckor efter utcheckningen innan poängen har registrerats på Medlemmens konto. Har poäng felaktigt getts till ett Scandic-medlemskap kan dessa komma att avlägsnas av Scandic i efterhand.

2.4 Poäng eller övernattning mot högre medlemsnivå ges inte för rabatterade bokningar, inklusive men inte uteslutande, paket-/charterresor, avtalade priser för besättningspersonal, priser för anställda inom turistindustrin, frinätter eller vissa förhandlade priser. Hotellvistelser som bokas genom en tredje part eller nätbaserat resebolag räknas inte som bonusgrundande nätter, oavsett pris. Inga poäng tjänas vid utnyttjande av frinatt. Inga poäng tillgodoräknas om en bokning måste avbokas på grunder som Scandic eller/och Scandics partners inte kan påverka.

2.5 Scandic-poäng som har intjänats av en Medlem kan inte kombineras med eller överföras till andra medlemskonton. Poäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt växla innehavare mot betalning.

2.6 Om en Medlem misstänker att han eller hon inte har fått poäng för bonusgrundande nätter måste han eller hon lämna en skriftlig begäran till det av Scandics bokning & kundservicekontor som ligger närmast och kontaktas på 08-517 517 00. Styrkande underlag måste bifogas. En begäran måste ha inkommit till Scandics bokning & kundservice inom sex månader från händelsen.

2.7 Intjänade poäng är giltiga innevarande kalenderår plus ytterligare 36 månader från och med intjäningsdatumet.

2.8 Medlemmar kan se sin kontoinformation på www.scandichotels.se.

Tillbaka till toppen

3. Scandic-partners

3.1 I vissa fall kan poäng intjänas genom Scandics partners beroende på vilka bestämmelser och villkor som gäller hos dessa partners.

3.2 Scandic-medlemmar kan under vissa omständigheter få flygbonus och liknande poäng hos Scandics partners, utöver Scandic-poäng, för poängkvalificerade nätter. Bokningar som kvalificerar för Scandic-poäng, kvalificerar även för partner-poäng (se punkt 2.4). En lista över partners och länkar till relevanta bestämmelser och villkor finns på www.scandichotels.se. Medlemmar som deltar i lojalitetsprogram hos Scandics partners får intjäna poäng i ett partnerprogram, utöver Scandics, per hotellvistelse. Obs! Detta gäller ej för SAS EuroBonus-poäng. Det är inte möjligt att tjäna både EuroBonus-poäng och Scandic Friends-poäng vid samma hotellvistelse, då måste medlemmen välja från vilket program poängen ska tjänas. Medlemmen kommer bara få förmåner från det program som valts. Poäng som har intjänats av en Scandic-medlem i en partners program kan inte överföras till ett Scandic-medlemskonto.

3.3 Intjäning av partner-poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning.

Tillbaka till toppen

4. Lösa in poäng

4.1 Scandic-poäng kan användas till fria övernattningar på Scandics hotell. Frinatten måste bokas av Medlemmen och gäller för två personer i ett standarddubbelrum.

4.2 Det finns sex kategorier för frinätter:

 • Kategori 1 10 000 intjänade poäng
 • Kategori 2 20 000 intjänade poäng
 • Kategori 3 25 000 intjänade poäng
 • Kategori 4 30 000 intjänade poäng
 • Kategori 5 40 000 intjänade poäng
 • Kategori 6 50 000 intjänade poäng

4.3 Scandic har rätt att när som helst ändra kategorierna efter egen bedömning. Läs mer om de olika hotellkategorierna i avsnittet om frinattskategorier på www.scandichotels.se

4.4 Poäng får inte användas i samband med rabatterade erbjudanden, rabattkuponger eller speciella kampanjer, om inte det anges uttryckligen.

4.5 Frinätter gäller i mån av plats. Därför kan bokningar vara begränsade på särskilda hotell under vissa perioder. Medlemmar på 3rd och Top floor kan ta ut en frinatt alla dagar om året, dock kan antalet frinattsrum vara begränsade.

4.6 Medlemmar har rätt till samtliga förmåner som gäller för deras medlemsnivå vid utnyttjande av frinätter. Frinatten är inte poängkvalificerande och höjer därmed inte medlemsnivån. Ger Medlem bort frinatt till annan person får denne ej del av Medlemmens förmåner.

Tillbaka till toppen

5. Lösa in en frinatt

5.1 För att kunna boka en frinatt måste medlemmen ha tillräckligt många poäng på sitt medlemskonto. Hur många poäng som krävs för ett specifikt hotell anges på www.scandichotels.se. När en frinatt har bokats dras motsvarande poängantal för den aktuella hotellkategorin från Medlemmens konto.

5.2 Frinätter bokas, antingen via Scandics bokning & kundservice eller via Internet, i Medlemmens eller annans namn genom att uppge medlemsnummer och pinkod. Frinätter för någon annan än Medlemmen själv kan inte bokas direkt på ett hotell.

5.3 Frinätter kan bokas 12 månader före ankomstdatumet.
Poäng som dragits från Medlemmens konto kan återföras till samma konto om avbokningen har gjorts enligt Scandics avbokningsvillkor, se www.scandichotels.se. Utgångna poäng kan inte återföras.

Tillbaka till toppen

6. Uppnå en medlemsnivå

6.1 Nya Medlemmar börjar på 1st floor (d.v.s. grundnivån). Uppgradering av medlemsnivå sker när Medlem har det antal poängkvalificerade nätter som krävs för den nya medlemsnivån registrerade på sitt Scandic-konto, uppgradering av medlemsnivå sker inte under en vistelse. Det kan ta upp till två veckor efter utcheck innan poäng och nätter finns registrerade på Scandic-kontot och nivån uppgraderas.

6.2 Medlemmar uppnår eller behåller sin medlemsnivå utifrån antalet kvalificerande övernattningar på Scandic hotell under en sammanhängande tolvmånadersperiod. När en Medlem har nått en nivå gäller den 12 månader från och med datum för uppgraderingen.
En fullständig lista över förmåner finns på www.scandichotels.se

6.3 2nd floor-medlemskap
Scandics 2nd floor-medlemskap ges till Medlemmar som har minst fem (5) kvalificerande övernattningar på Scandic hotell under en sammanhängande tolvmånadersperiod.
En fullständig lista över förmåner finns på www.scandichotels.se.

6.4 3rd floor-medlemskap
Scandics 3rd floor-medlemskap ges till Medlemmar som har minst 25 kvalificerande övernattningar på Scandic hotell under en sammanhängande tolvmånadersperiod.
En fullständig lista över förmåner finns på www.scandichotels.se

6.5 Top floor-medlemskap
Scandics top floor-medlemskap ges till Medlemmar som har minst 45 kvalificerande övernattningar på Scandic hotell under en sammanhängande tolvmånadersperiod.
En fullständig lista över förmåner finns på www.scandichotels.se

6.6 Medlemmar har endast rätt till förmåner förknippade med deras medlemsnivå vid bokning av poäng kvalificerade nätter. Se punk2. 
En fullständig lista över förmåner finns på www.scandichotels.se

Tillbaka till toppen

7. Behandling av personuppgifter

7.1 Scandic är personuppgiftsansvarig. 

7.2 Att vara medlem Scandic Friends innebär att dina personuppgifter behandlas på det vis som beskrivs i dessa bestämmelser och villkor samt vår Integritetspolicy. Scandic rekommenderar att Medlemmen läser Integritetspolicyn regelbundet eftersom ändringar till den endast meddelas genom att de nya bestämmelserna och villkoren publiceras på Scandics webbplatser.

7.3 Medlemmen samtycker till att Scandic, dess partners, underleverantörer och företag som driver Scandic-hotell behandlar Medlemmens personuppgifter för de ändamål och på det vis som framgår av Integritetspolicyn och nedan.

 • administrera Scandic Friends,
 • uppdatera personuppgifter,
 • tillhandahålla, utveckla och underhålla Scandics eller partners tjänster och produkter, diagnostisera fel och optimera tekniken,
 • kontrollera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Scandics digitala tjänster och gränsnitt mot Medlemmen,
 • individualisera kommunikationen med Medlemmen baserat på Medlemmens användarprofil genom att t.ex. erbjuda möjlighet att ta del av kommunikation och erbjudanden från Scandic och partners via digitala kanaler och sociala medier,
 • marknadsföring och direkt marknadsföring från Scandic,
 • andra ändamål som Scandic tror kan öka Medlemmens nytta och upplevelse vid användandet av Scandics och partners digitala och analoga tjänster och produkter.

7.4 För ovanstående ändamål kan Scandic komma att använda och samla in personuppgifter enligt Integritetspolicy och nedan; 

 • uppgifter om medlemskap, IP-adress, poängsaldo och annan information Medlemmen lämnat vid användning av Scandic Friends,
 • information Medlemmen lämnar till Scandic genom andra kanaler, t.ex. call-centers, som gäst på Scandic- eller HTL- hotell eller information från tredje man eller sociala medier,
 • överföra kontaktuppgifter till företag som driver Scandic-hotell och partners eller matcha dessa med uppgifter om Medlemmen i sociala medier,
 • uppgifter Medlemmen lämnat vid köp av tjänster eller produkter från Scandic, företag som driver Scandic- eller HTL-hotell och partners, användning av Scandic- företags digitala tjänster eller liknande,
 • verktyg (t.ex. analysverktyg),
 • samkörning med eller import av personuppgifter och annan data från databaser inom och utanför Scandic, företag som driver Scandic- eller HTL-hotell och partners (t.ex. information från bokningar, cookies , Flash Cookies och web beacons),
 • behålla information från Medlemmens bokningar så länge medlemskapet gäller, om inte tillämplig lag kräver att personuppgifter raderas tidigare.

7.5 Medlemmens personuppgifter och uppgifter om medlemskap och poängsaldo i Scandic Friends kan kommaa att överföras till företag som driver Scandic- eller HTL-hotell och underleverantörer (t.ex. driftleverantörer) inom och utom EU/EES. Överföring kan även ske till ett land utan adekvat skydd för personuppgifter, i vilket fall Scandic via avtal säkrar ett adekvat skydd. Scandic kan även lämna ut personuppgifter på begäran av t.ex. polis eller annan myndighet.

7.6 Medlemmen kan när som helst återkalla sitt samtycke till direkt marknadsföring genom att kontakta Scandics bokning & kundservice (se punkt 8), varpå Scandic upphör med sådana marknadsföring i förhållande till Medlemmen.

Tillbaka till toppen

8. Ytterligare villkor

8.1 Skulle någon bestämmelse i detta avtal visa sig vara juridiskt ogiltig eller detta avtal i övrigt anses vara ofullständigt ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna ska i sådant fall ersätta det juridiskt ogiltiga eller ofullständiga förhållandet med bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar parternas syfte med avtalsförhållandet.

8.2 Scandics ansvar för skador är begränsat till direkta skador som har orsakats i samband med inlösen av poäng i Scandics hotell, och endast gällande Medlemmen. I fråga om användning av poäng för tjänster som tillhandahålls av Scandics partners gäller villkoren i det aktuella partnerprogrammet.

8.3 Lokala avvikelser angående medlemskapet kan gälla beroende på tvingande lagstiftning i det aktuella landet.

8.4 Dessa bestämmelser och villkor regleras av och ska utformas enligt materiell svensk lag, förutom tvingande lagbestämmelser i andra länders lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår kring eller avseende Scandic Friends skall hanteras uteslutande av svensk domstol.

8.5 Om du har frågor som rör Scandic Friends kan du kontakta Scandics bokning & kundservice på telefon:

Sverige: +46 8 517 517 00
Norge: +47 23 15 50 00
Danmark: +45 33 48 04 00
Finland: +358 8000 6969
Utanför Norden: +46 8 517 517 20 

Se www.scandichotels.se för e-postadress och postadress till Scandic bokning och kundservice.

8.6 Scandic förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser och villkor genom att nya bestämmelser och villkor publiceras på www.scandichotels.se eller skickas till Medlemmen via e-post.

8.7 Scandic reserverar sig för eventuella tryckfel.  

Tillbaka till toppen