Scandic Friends medlemsvillkor


  1. Allmänna regler för medlemskapet
  2. Tjäna poäng
  3. Scandic-partners
  4. Använd poäng
  5. Scandic Go
  6. Uppnå en medlemsnivå
  7. Behandling av personuppgifter
  8. Ytterligare villkor 

1. Allmänna regler för medlemskapet

1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Scandics bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Scandic Friends ") är 18 år. Medlemskapet i Scandic Friends är ett avtal mellan Scandic Hotels Holding AB (org. nr. 556723-5725) ett svenskt företag med registrerat kontor på Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige (benämns hädanefter "Scandic") och dig personligen (benämns hädanefter "Medlemmen"). Medlemskap och medlemskort kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer. Endast en fysisk person per medlemskap kan registreras. Endast en Medlem per incheckat rum kan tjäna poäng samt kvalificerande natt och erhålla förmåner under en vistelse.

1.2 Deltagandet i Scandic Friends regleras av dessa bestämmelser och villkor, och det är medlemmens ansvar att läsa och sätta sig in i samtliga bestämmelser och villkor, inklusive eventuella tillägg till dessa. Dessa bestämmelser och villkor ersätter alla tidigare bestämmelser och villkor i tidigare lojalitetsprogram hos Scandic.

1.3 Medlemmen åtar sig att se till att obehöriga personer inte får tillgång till medlemskortet, medlemsnumret och/eller lösenord.

1.4 Scandics bokning och kundservice måste omedelbart kontaktas skriftligen om Medlemmen förlorar sitt medlemskort eller om kontaktuppgifter ändras. Scandic har inget ansvar om Medlemmen inte informeras på grund av att korrekta kontaktuppgifter inte lämnats.

1.5 Scandic Friends gäller tills vidare, och Scandic förbehåller sig rätten att avsluta Scandic Friends genom att informera Medlemmen om detta sex månader i förväg.

1.6 Scandic förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser och villkor för Scandic Friends genom att informera medlemmen via minst en av Scandic Friends informationskanaler, d.v.s. via webbsidan, e-post, SMS eller vanlig post. Scandic kommer att göra allt de kan för att meddela ändringar av bestämmelser och villkor i god tid, men kan inte på något sätt hållas ansvarigt om detta skulle misslyckas.

1.7 Scandic förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avsluta ett medlemskap i Scandic Friends om medlemskapet missbrukas. En sådan avslutning kan ske omedelbart och utan information enligt 1.5, samt medföra att eventuella poäng förverkas. Sådant missbruk kan till exempel vara respektlöst eller omedgörligt beteende gentemot Scandic eller dess partners, kriminella handlingar eller handlingar som anses omoraliska eller oetiska, eller som bryter mot dessa bestämmelser och villkor. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att sända en e-post till Scandics bokning och kundservice på memberse@scandichotels.com.

1.8 Det är medlemmens ansvar att i förväg informera sin arbetsgivare samt att få arbetsgivarens medgivande, om ett sådant medgivande krävs, när han/hon förväntas tjäna poäng i Scandic Friends på poänggenererande betalningar som arbetsgivaren står för. Poäng som har intjänats i samband med affärsresa, t ex när hotellnätter betalas av arbetsgivaren, får inte användas privat utan att arbetsgivaren på förhand har godkänt det. Scandic har inte under några omständigheter något ansvar för att Medlemmen informerar eller får godkännande från arbetsgivaren. 

1.9  Om Medlemmen använder poäng som intjänats i samband med tjänst privat, kan sådan användning i vissa länder, t.ex. Sverige, Norge, Finland och Danmark, vara belagd med inkomstskatt eller andra skatter. Det är Medlemmens skyldighet att informera arbetsgivaren och/eller berörda myndigheter om detta och att betala den tillbörliga skatten för sådan användning. Scandic avsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs Medlemmen i detta avseende.

1.10 Intjäning och inlösen av Scandic-poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning.

1.11 Särskilda regler gällande intjänande och spendering av poäng gäller på Scandic Go-hotell, se punkt 5.

Tillbaka till toppen

2. Tjäna poäng

2.1 Poäng och kvalificerande nätter (Se 2.5) kan intjänas fr.o.m. datum för registrering av medlemskap i Scandic Friends.

2.2 Medlemmen tjänar bonuspoäng genom att boka på vår webb eller via utvalda partners. Medlemmen kan spendera bonuspoäng, men dessa räknas inte mot en högre medlemskapsnivå.

2.3 Medlemmen tjänar baspoäng på kvalificerande nätter (se 2.5), på mat och dryck, och för köp av hotellets egna produkter och tjänster, som sätts på rumsnotan. Baspoäng ger Medlemmen möjlighet att klättra till nästa medlemsnivå, sk Level. Även om Medlemmen spenderar sina baspoäng räknas de mot en högre Level. För att tjäna poäng måste Medlemmen uppge sitt medlemsnummer vid bokningstillfället och visa medlemskortet vid incheckningen på Scandic-hotellet. Baspoäng ges bara till en Scandic Friends-medlem per rum, och för ett rum per poängkvalificerande natt (Se 2.5).

2.4 Baspoäng räknas på det monetära värdet och på Medlemmens aktuella medlemsskapsnivå – Level (se tabell 1), efter rabatter, avdragna vouchers och exklusive moms. Summan av utgifterna (enligt 2.3) under en kvalificerad vistelse multipliceras med faktorerna som är listade i tabell 1, för att räkna ut antalet poäng medlemmen tjänat. Exempel: Om de sammanlagda utgifterna (ex moms) är SEK 1 000, för en medlem på Level 1, multipliceras summan med 2, vilket ger 2 000 poäng.

  EUR SEK NOK DKK PLN
Level 1 20 2 2 2 6
Level 2 20 2 2 2 6
Level 3 25 2,5 2,5 2,5 7,5
Top Level 25 2,5 2,5 2,5 7,5

2.5 En ”kvalificerande natt” eller ”poängkvalificerande natt” innebär att Medlemmen tjänar nätter och baspoäng som räknas mot en högre medlemsskapsnivå – Level – samt andra medlemsförmåner kopplade till vistelsen. De flesta hotellnätter som bokas på Scandics webb/app, direkt på ett Scandic-hotell, via Scandics bokning och kundservice, eller genom utvalda webbaserade affärsresebyråer, är kvalificerande. Medlemmen måste vara registrerad som boende gäst på ett hotell för att tjäna kvalificerande nätter och baspoäng.

2.6 En kvalificerande natt ger Medlemmen olika antal baspoäng, beroende på vilken medlemsnivå – Level – som Medlemmen för tillfället innehar. (Se tabell 1)

2.7 Hotellnätter som bokas genom en tredje part (t ex Hotels.com eller Booking.com), gruppbokningar eller genom annan reseorganisatör, räknas inte som kvalificerande nätter och ger inga medlemsförmåner kopplade till vistelsen.

Medlemmar som bor via en gruppbokning gjord i enlighet med reglerna för en poängkvalificerande natt,* tillgodoräknas, med vissa undantag, en natt (som räknas mot en högre medlemsnivå) samt en fast poängsumma på 2000 bonuspoäng per natt. Medlemmar kommer inte att få tillgodoräkna poäng utöver detta som på tex mat och dryck. 

2.8 Medlemmar har bara rätt till förmåner kopplade till deras medlemsnivå – Level – när de bokar en kvalificerande natt. (Se 2.5).

Medlemmar som bor via en gruppbokning gjord i enlighet med reglerna för en poängkvalificerande natt,* tillgodoräknas, med vissa undantag, en natt (som räknas mot en högre medlemsnivå) samt en fast poängsumma på 2000 bonuspoäng per natt.

2.9 Baspoäng ges inte ut om en vistelse avbokas på grund av orsaker som Scandic eller en Scandic partner inte kan påverka.

2.10 Scandic-poäng som har intjänats av Medlemmen kan inte kombineras med, eller överföras, till andra medlemskonton. Poäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt växla innehavare mot betalning.

2.11 Medlemmen tjänar baspoäng på inköp i hotell-shopen, interna hotelltjänster och –produkter, på mat och dryck, upp till EUR 500/DKK 5 000/NOK 5 000/PLN 2 000/ SEK 5 000 per vistelse som sätts på rumsnotan. En Medlem kan också betala för andra gäster så länge notan sätts på rummet.

2.12 Det kan ta upp till 10 dagar efter ut-checkning tills poängen är registrerade på Medlemmens konto. Har poäng felaktigt givits till en Scandic-medlemskonto kan dessa komma att avlägsnas av Scandic i efterhand.

2.13 Baspoängen, som räknas mot en högre medlemsskapsnivå – Level – är giltiga att klättra med under en 12-månadersperiod, sedan läggs de till Medlemmens konto för spenderingspoäng. Dessa poäng är sedan giltiga i ytterligare 24 månader.

2.14 Bas- och bonuspoäng är giltiga att spendera i 36 månader från respektive intjäningsmånad. Poäng som intjänats före den 23 januari, 2018, gäller i 36 månader, från den 31 december det år de intjänades.

2.15 Medlemmar kan se sin kontoinformation på  www.scandichotels.se/scandicfriends

 

Tillbaka till toppen

3. Scandic-partners

3.1 I vissa fall kan poäng intjänas och spenderas hos Scandics partners beroende på de bestämmelser och villkor som gäller hos respektive partner. Mer information om våra partners samt förmåner och erbjudanden återfinns under Scandic Friends partnersidor.

3.2 En medlem i Scandic Friends kan inte utkräva gottgörelse för poäng eller bonusförmåner om samarbetsavtalet har ändrats mellan Scandic Friends och partnerföretaget.

3.3 Förmåner kan endast utnyttjas av medlemmen personligen. Medlemmen måste uppge sitt personliga Scandic Friends medlemsnummer för att kunna utnyttja partnererbjudanden. Scandic ansvarar inte för någon konsekvens av obehörigt utnyttjande av medlemsnummer.

3.4 Scandic kan inte hållas ansvariga för överenskommelser gjorda mellan en Medlem och en Scandic partner.

3.5 Intjäning av partner-poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning.

Tillbaka till toppen

4. ANVÄND poäng

4.1 En Medlem kan använda poäng på interna hotelltjänster och –produkter, bonusnätter och hos utvalda Scandic partners. Poängen kan inte användas i kombination med rabatter, kuponger eller andra erbjudanden, så länge inget annat tydligt uttalats.

4.2 En Medlem kan betala för interna hotelltjänster och –produkter med poäng. För specifika regler, läs mer på www.scandichotels.se/scandic-friends

4.3 En bonusnatt är en hotellnatt som en Medlem kan betala med poäng, eller delvis med poäng. Både bas- och bonuspoäng kan användas för att boka bonusnätter på ett Scandichotell.

4.4 Bonusnätter är bokningsbara i mån av plats. Således kan rumstillgången vara begränsade på särskilda hotell under vissa perioder.

4.5 En Medlem kan inte tjäna baspoäng på den del av bonusnatten som betalats med poäng. Medlemmen kan dock tjäna baspoäng på utgifter på hotellet under vistelsen (Se 2.3) samt om något delbetalats med pengar.

4.6 En bonusnatt räknas mot en högre medlemsskapsnivå, Level – när en Medlems totala antal hotellnätter summeras.

4.7 Medlemmen tjänar bonuspoäng på bokningar gjorda på vår webb (Se 2.2)

4.8 För att kunna boka en bonusnatt måste medlemmen ha tillräckligt många poäng på sitt medlemskonto, och visa upp sitt medlemskapsnummer. Bonusnätter kan endast bokas genom Scandics egna försäljningskanaler. När en bonusnatt har bokats dras motsvarande poängantal för den aktuella hotellkategorin från Medlemmens konto. Läs mer om vilket antal poäng som krävs för ett specifikt hotell på www.scandihotels.se/scandic-friends

4.9 Bonusnatten måste bokas av Medlemmen och gäller för två personer i ett standarddubbelrum.

4.10 Bonusnätter kan bokas 12 månader före ankomstdatumet. Poäng som dragits från Medlemmens konto kan återföras till samma konto om avbokningen har gjorts enligt Scandics avbokningsvillkor, se avsnitt "Använd poäng" på Medlemsvillkor. Om en Medlem bokar med poäng som går ut före ankomst – och avbokar - eller ombokar – kommer dessa poäng att förfalla. Vid utebliven ankomst sk ”no show”, kommer poängen anses förbrukade. Se 4.11 för information om Ge bort en bonusnatt.

4.11 En Medlem kan ge bort en bonusnatt och bokningen kan göras via Scandics bokning och kundservice. Bonusnatten kan bokas 12 månader före ankomstdatumet. Bokningen kan ändras till ett annat datum, men vid avbokning ges inga poäng tillbaka. Vid utebliven ankomst sk "no show" kommer poängen räknas som förbrukade. Bonusnätter får ej säljas vidare.

4.12 En Medlem kan kombinera poäng och pengar för att betala för en bonusnatt. Delen som betalas med poäng genererar inte baspoäng. Delen som betalas med pengar kommer att generera nya baspoäng. När en Medlem betalar med en kombination av poäng och pengar, kan inga andra erbjudanden, rabatter, vouchers eller kombinationer utnyttjas. En sk ”delbetalad” bonusnatt går att räkna mot en högre medlemsnivå för den ursprungliga poänginnehavaren, när dennes/dennas totala antal hotellnätter summeras.

Tillbaka till toppen

5. SCANDIC GO

5.1 För intjänande och användande av poäng på Scandic Go-hotell gäller följande regler, vilka ersätter ovan regler i tillämpliga delar.

5.2 Medlemmen tjänar bonuspoäng genom att boka rum på vår webb. Medlemmen tjänar baspoäng på kvalificerande nätter (se 2.5).

5.3 Medlemmen tjänar inte bonuspoäng på mat och dryck, eller för köp av hotellets egna produkter eller tjänster på Scandic Go-hotell.

5.4 Medlemmen kan använda bonuspoäng för att boka bonusnätter på Scandic Go hotell. Medlemmen kan dock inte använda bonuspoäng för något annat än detta, t.ex. kan man inte använda bonuspoäng för att köpa mat och dryck.

5.5 Inga andra förmåner kopplat till medlemskapet gäller på Scandic Go hotell, man får exempelvis inte en voucher, inte heller extra poäng istället för voucher för varje natt när man bor.

Tillbaka till toppen

6. UPPNÅ EN MEDLEMSNIVÅ

6.1 En kvalificerande period är alltid 12 månader. Kvalificerande nätter/baspoäng som intjänas under denna 12-månadersperiod avgör om Medlemmen stannar kvar på sin nivå eller om den ändras. För uppgradering görs utvärderingen på vardagar. För nedgradering eller förnyande av nuvarande nivå, görs utvärderingen på månadens första vardag. När en Medlem byter Level (upp eller ner), börjar en ny kvalificerande 12-månadersperiod.

6.2 Nya Medlemmar i nya Scandic Friends börjar på Level 1 (den första nivån). En uppgradering av medlemsskapsnivån sker när medlemmen har det antal kvalificerande nätter (Se 2.4) eller det antal kvalificerande poäng (baspoäng, se 2.3) som krävs för just denna nya nivå, registrerat på sitt Scandickonto. Uppgradering sker inte under en vistelse. Det kan ta upp till 10 dagar efter utcheckning innan poäng och/eller nätter registreras på Scandic-kontot, och först då kan nästa nivå – Level – uppnås.

6.3 Level 2

Scandic Friends Level 2 ges till medlemmar med minst 5 kvalificerande nätter, eller 12 000 kvalificerande poäng (baspoäng), under en sammanhållen 12-månadersperiod.

6.4 Level 3

Scandic Friends Level 3 ges till medlemmar med minst 15 kvalificerande nätter, eller 37 000 kvalificerande poäng (baspoäng), under en sammanhållen 12-månadersperiod.

6.5 Top Level

Scandic Friends Top Level ges till medlemmar med minst 45 kvalificerande nätter, eller 150 000 kvalificerande poäng (baspoäng), under en sammanhållen 12-månadersperiod.

6.6 Red Level

  Level 1 Level 2 Level 3 Top Level
Nätter 0 5 15 45
Poäng 0 12 000 37 000 150 000

Information om hur en Medlem når Red Level är inte officiell.

Tillbaka till toppen

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTer

7.1 Att vara medlem i Scandic Friends innebär att personuppgifter behandlas på det vis som beskrivs i dessa bestämmelser och villkor samt vår Integritetspolicy. Scandic är personuppgiftsansvarig för behandling av Medlemmens personuppgifter i Scandic Friends.

7.2 Scandic rekommenderar att Medlemmen läser Integritetspolicyn regelbundet för att förstå på vilket sätt Scandic behandlar Medlemmens personuppgifter inom ramen för medlemskapet, samt Medlemmens rättigheter i samband med detta. Ändringar i Integritetspolicyn kommer att meddelas Medlemmen och de nya bestämmelserna och villkoren kommer att publiceras på Scandics webbplatser.

Tillbaka till toppen

8. YTTERLIGARE VILLKOR

8.1 Skulle någon bestämmelse i detta avtal visa sig vara juridiskt ogiltig eller detta avtal i övrigt anses vara ofullständigt ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna ska i sådant fall ersätta det juridiskt ogiltiga eller ofullständiga förhållandet med bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar parternas syfte med avtalsförhållandet.

8.2 Scandics ansvar för skador är begränsat till direkta skador som har orsakats i samband med inlösen av poäng i Scandics hotell, och endast gällande Medlemmen. I fråga om användning av poäng för tjänster som tillhandahålls av Scandics partners gäller villkoren i det aktuella partnerprogrammet.

8.3 Lokala avvikelser angående medlemskapet kan gälla beroende på tvingande lagstiftning i det aktuella landet.

8.4 Dessa bestämmelser och villkor regleras av och ska utformas enligt materiell svensk lag, förutom tvingande lagbestämmelser i andra länders lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår kring eller avseende Scandic Friends skall hanteras uteslutande av svensk domstol.

8.5 Om du har frågor som rör Scandic Friends kan du kontakta Scandics bokning & kundservice på telefon:

Sverige: +46 8 517 517 00
Norge: +47 23 15 50 00
Danmark: +45 33 48 04 00
Finland: +358 200 81800 samtalsavgift: 0,65€/min + lokal taxa/min)
Utanför Norden: +46 8 517 517 20 

Se www.scandichotels.se för e-postadress och postadress till Scandic bokning och kundservice.

 

8.6 Scandic förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser och villkor genom att nya bestämmelser och villkor publiceras på www.scandichotels.se eller skickas till Medlemmen via e-post.

8.7 Scandic reserverar sig för eventuella tryckfel.  

Tillbaka till toppen