Scandic Friends medlemsvillkorBESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR SCANDIC FRIENDS-MEDLEMSKAP - gäller efter 27 Augusti 2024

(Datumet för uppdaterat medlemsvillkor har blivit flyttat från 11 juni till 27 augusti 2024.)

 1. Allmänna regler för medlemskapet
 2. Tjäna poäng
 3. Scandic partners
 4. Använd poäng
 5. Scandic Go
 6. Uppnå en medlemsnivå
 7. Behandling av personuppgifter
 8. Ytterligare bestämmelser och villkor 
 9. Villkor för Scandics Sommarlotteri  (”LOTTERIET”)

1. ALLMÄNNA REGLER FÖR MEDLEMSKAPET

1.1 Ett medlemskap i Scandic Friends är kostnadsfritt.

Minimiålder för medlemskap i Scandics lojalitetsprogram (nedan kallat ”Scandic Friends” är 18 år. Medlemskapet i Scandic Friends är ett avtal mellan Scandic Hotels Holding AB, (org.nr 556723-5725), ett svenskt aktiebolag med säte på Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige (nedan kallat ”Scandic”) och dig personligen (nedan kallad ”medlemmen”). Medlemskap och medlemskort kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer.
Endast en fysisk person per medlemskap kan registreras. Endast en incheckad medlem per rum kan tjäna poäng och kvalificerande nätter samt få rabatter och förmåner under en vistelse.

1.2 ”Rabatter och förmåner” nämns i Bestämmelser och villkor för Scandic Friends-medlemskap. ”Rabatter och förmåner” avser förmåner som endast är tillgängliga för Scandic Friends-medlemmar. Rabatter och förmåner kan fastställas och kommuniceras till medlemmen (t.ex. förmåner förknippade med nuvarande medlemsnivå, bonusnätter, med mera), men de kan också vara oförutsebara (t.ex. överraskningar, utmaningar, medlemsevenemang, med mera). Scandic förbehåller sig rätten att justera de rabatter och förmåner som finns tillgängliga via Scandic Friends. Aktuella rabatter och förmåner som ingår i Scandic Friends och mer information finns här.

1.3 Deltagande i Scandic Friends styrs av dessa bestämmelser och villkor och det är medlemmens ansvar att läsa och förstå samtliga bestämmelser och villkor, inklusive eventuella tillägg till dessa. Dessa bestämmelser och villkor gäller från och med 2024-05-07 och ersätter alla tidigare bestämmelser och villkor för lojalitetsprogram på Scandic.

1.4 Medlemmen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till medlemskort, medlemsnummer och/eller lösenord.

1.5 Om en medlem tappar bort sitt medlemskort, och om kontaktuppgifter ändras, ska medlemmen kontakta Scandics boknings- och kundtjänst enligt kontaktinformationen som beskrivs under 8.4.

1.6 Scandic Friends gäller tills vidare. Scandic förbehåller sig rätten att avsluta Scandic Friends genom att meddela medlemmen om detta sex månader i förväg.

1.7 Scandic förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser och villkor för Scandic Friends. Scandic informerar medlemmarna om det sker några väsentliga förändringar eller förändringar som är ogynnsamma för medlemmarna via minst en av Scandic Friends informationskanaler, dvs. webbplats, e-post, SMS eller brev. Scandic kommer att göra allt för att kommunicera ändringar i dessa bestämmelser och villkor i tid.

1.8 Scandic förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande säga upp ett medlemskap i Scandic Friends om medlemskapet missbrukas. Sådan uppsägning kan ske omedelbart och utan förvarning samt göra att poäng förverkas. Exempel på sådant missbruk kan vara respektlöst eller orimligt beteende gentemot Scandic eller dess partner alternativt kriminella handlingar som anses omoraliska, oetiska eller som bryter mot dessa bestämmelser och villkor. Medlemmen kan när som helst säga upp sitt medlemskap genom att skicka ett e-postmeddelande till Scandics boknings- och kundtjänst på memberse@scandichotels.com.

1.9 Det är medlemmens ansvar att informera sin arbetsgivare i förväg, och att inhämta arbetsgivarens samtycke om sådant krävs, när hen förväntar sig att tjäna poäng i Scandic Friends baserat på köp som genererar poäng som betalas av arbetsgivaren. Poäng som tjänas in i samband med affärsresor, till exempel när hotellnätter betalas av arbetsgivaren, får inte användas för privata ändamål utan arbetsgivarens föregående samtycke. Scandic ansvarar under inga omständigheter för att medlemmen informerar eller erhåller godkännande från arbetsgivaren.

1.10 Om medlemmen använder poäng som tjänats in i samband med affärsresor för privata ändamål kan sådan användning i vissa länder, t.ex. Sverige, Norge, Finland och Danmark, bli föremål för inkomstskatt eller andra skatter. Det är medlemmens skyldighet att informera arbetsgivaren och/eller relevanta myndigheter om detta och betala alla tillämpliga skatter för sådan användning. Scandic frånsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs medlemmen i detta avseende.

1.11 Särskilda regler för att tjäna och använda poäng gäller på Scandic Go-hotell, se artikel 5. De angivna reglerna i dessa bestämmelser och villkor gäller för alla andra Scandichotell.

Tillbaka till toppen

2. TJÄNA POÄNG

2.1 Poäng och kvalificerande nätter (se 2.5) kan tjänas in från registreringsdatumet för ett Scandic Friends-medlemskap.

2.2 Medlemmen tjänar icke-kvalificerande poäng genom Scandic Friends MasterCard och utvalda partner. Medlemmen kan använda icke-kvalificerande poäng, men dessa räknas inte mot en högre medlemsnivå.

2.3 Medlemmen tjänar kvalificeringspoäng på kvalificerande nätter (se 2.5), monetära utgifter (exkl. moms, rabatt och värdekuponger) som debiteras medlemmens rum under en vistelse, engagemang och genom att välja extrapoäng istället för en restaurangkupong. De monetära utgifterna inkluderar utgifter för boende, mat och dryck, vår hotellbutik, hotellförmåner och tjänster under kvalificerande vistelser.

Kvalificeringspoäng gör det möjligt för medlemmen att ta sig till nästa medlemsnivå, även kallad nivå. Även om medlemmen använder sina kvalificeringspoäng räknas de mot en högre nivå. För att tjäna poäng måste medlemmen uppge sitt medlemsnummer vid bokningstillfället samt visa upp medlemskort och ID handlingar vid incheckning på Scandichotellet. Kvalificeringspoäng tilldelas endast en Scandic Friends-medlem per rum och för ett rum per poängkvalificerande övernattning (se 2.5).

2.4 Kvalificeringspoäng beräknas baserat på det monetära värdet och medlemmens nuvarande medlemsnivå (se tabell 1), efter rabatter och värdekuponger, exklusive moms. De totala utgifterna under en kvalificerande vistelse (enligt 2.3) multipliceras med de faktorer som anges i tabell 1 för att beräkna hur många poäng medlemmen har tjänat. Exempel: Om de totala utgifterna för en nivå 1-medlem (exkl. moms) är 1 000 kr, multipliceras summan med 2 vilket ger 2 000 poäng.

Poängmultiplicering
per nivå
1 2 3 4 5 6 7
1 SEK/DKK/NOK 2 2 2 2,5 2,5 3 3
1 EUR 20 20 20 25 25 30 30
1 PLN 6 6 6 7,5 7,5 9 9

2.5 En ”poängkvalificerande övernattning” innebär att medlemmen tjänar kvalificeringspoäng som räknas mot en högre medlemsnivå – Nivå – samt får medlemsförmåner i samband med vistelsen. Kvalificeringspoäng kan tjänas på nätter och köp på hotellet. Om en natt inte är poängkvalificerande kommer medlemmen inte att få några kvalificeringspoäng eller medlemsförmåner under vistelsen.

En ”kvalificerande natt” är en intjänad natt som räknas mot medlemsnivå 7, vilket kräver 100 kvalificerande nätter. Om en natt inte är kvalificerande ingår den inte i de 100 nätter som krävs för att nå nivå 7.

De flesta nätter som bokas via Scandics webbplats/app, ett Scandichotell, Scandics boknings- och kundtjänst eller utvalda webbaserade affärsresebyråer är kvalificerande. Scandic förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra vilka nätter som är kvalificerande enligt ovan. Medlemmen måste vara registrerad som gäst på hotellet för att tjäna kvalificerande nätter och kvalificeringspoäng. Undantag är främst specialpriser på rum och icke-Scandic-tjänster (t.ex. Bookings.com och Hotels.com).

2.6 En kvalificerande natt ger medlemmen olika antal kvalificeringspoäng, beroende på vilken medlemsnivå – nivå – som medlemmen för närvarande innehar.
(Se tabell 1)

2.7 För gruppbokningar och bokningar som betalas via månadsfaktura gäller särskilda bestämmelser och villkor för intjänande av kvalificeringspoäng och användning av medlemsförmåner.

2.8 Kvalificeringspoäng utfärdas inte om en vistelse avbokas på grund av orsaker som ligger utanför Scandics eller Scandics partners kontroll.

2.9 Kvalificerande och icke-kvalificerande Scandicpoäng som tjänats in av medlemmen, kan inte kombineras med eller överföras till andra medlemskonton.
Poäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt bytas mot betalning.

2.10 Medlemmen tjänar kvalificeringspoäng på köp i hotellbutiken, interna hotelltjänster och produkter, mat och dryck, på upp till 500 EUR/5 000 DKK/5 000
NOK/2 000 PLN/5 000 SEK per vistelse som läggs till på rumsräkningen. En medlem kan också betala för andra gäster så länge räkningen sätts upp på rummet.

2.11 Det kan ta upp till 10 dagar efter utcheckning tills poängen registreras på medlemmens konto. Om poäng felaktigt har getts till ett Scandic-medlemskonto kan dessa tas bort av Scandic efteråt.

2.12 Alla poäng (kvalificerande och icke-kvalificerande) gäller för inlösen 3 år från utcheckningsdatumet. Poängen går ut den sista dagen i månaden de tjänades in, 3 år senare. Exempel: Intjänade poäng 6/3/2023 upphör att gälla 31/3/2026 och intjänade poäng 22/6/2019 upphör att gälla 30/6/2022.

2.13 Kvalificeringspoäng gäller för kvalificering under pågående medlemsår (upp till 12 månader). Alla intjänade kvalificeringspoäng under det pågående medlemsåret räknas mot att kvalificera sig för en nivå, även om de används.

2.14 Medlemmar kan se sina kontouppgifter på www.scandichotels.se/scandicfriends

Tillbaka till toppen

3. SCANDIC PARTNERS

3.1 I vissa fall kan kvalificerande och icke-kvalificerande poäng tjänas in och användas hos Scandics partner, beroende på respektive partners bestämmelser och villkor. Mer information om våra partner, erbjudanden samt rabatter och förmåner finns på Scandic Friends partnersidor.

3.2 En medlem i Scandic Friends kan inte kräva ersättning för poäng, rabatter eller förmåner om avtalet har ändrats mellan Scandic Friends och partnerföretaget.

3.3 Rabatter och förmåner kan endast användas av medlemmen personligen och gäller endast det rum där medlemmen bor. Medlemmen måste uppge sitt personliga Scandic Friends-medlemsnummer för att kunna utnyttja partnererbjudanden. Scandic ansvarar inte för eventuella konsekvenser av obehörig användning av ett medlemsnummer.

3.4 Scandic kan inte hållas ansvarigt för ett avtal som slutits mellan en medlem och en Scandicpartner.

3.5 Om en medlem använder poäng för tjänster som tillhandahålls av en Scandicpartner gäller den relevanta partnerns bestämmelser och villkor.

Tillbaka till toppen

4. ANVÄND POÄNG

4.1 En medlem kan använda kvalificerande och icke-kvalificerande poäng för interna hotelltjänster och -produkter, bonusnätter och hos utvalda Scandicpartner. Poängen kan inte kombineras med rabatter, värdekuponger eller andra erbjudanden, förutsatt att inget annat tydligt har angivits.

4.2 Bestämmelser och villkor för köp hos Scandic gäller för all inlösning av poäng. Om inlösta poäng har gått ut anses de förbrukade och kan inte återbetalas.

4.3 En medlem kan betala för interna hotelltjänster och -produkter med kvalificerande och icke-kvalificerande poäng. För specifika regler, se www.scandichotels.se/scandic-friends

4.4 En bonusnatt är en hotellnatt som en medlem kan betala helt eller delvis med poäng. Både kvalificerande och icke-kvalificerande poäng kan användas för att boka bonusnätter på ett Scandichotell.

4.5 Bonusnätter gäller i mån av tillgång. Därför kan rumstillgängligheten vara begränsad på utvalda hotell under vissa perioder.

4.6 En medlem kan inte tjäna kvalificeringspoäng på den del av bonusnatten som betalas med poäng. Medlemmen kan dock tjäna kvalificeringspoäng på utgifter under vistelsen (se 2.3) och om något delvis har betalats med pengar.

4.7 En bonusnatt räknas mot en högre medlemsnivå – nivå – när en medlems totala antal intjänade kvalificerande nätter under ett medlemsår når kravet för nästa nivå (Nivå 7).

4.8 För att boka en bonusnatt måste medlemmen ha tillräckligt med kvalificerande och/eller icke-kvalificerande poäng på sitt medlemskonto och uppvisa sitt medlemsnummer. Bonusnätter kan endast bokas via Scandics egna försäljningskanaler. Priser för att betala bonusnätter med poäng visas på Scandics webbplats vid bokningstillfället. Priser för att betala bonusnätter med poäng varierar från dag till dag, beroende på hotellkategori.

När en bonusnatt har bokats dras motsvarande poäng för den aktuella hotellkategorin och eventuella tillägg från medlemmens konto. Läs mer om hur många poäng som krävs för ett specifikt hotell på www.scandichotels.se/scandic-friends

4.9 Bonusnatten måste bokas av medlemmen och gäller för två personer i ett standard-dubbelrum. Det är också möjligt för medlemmar att ge bort en bonusnatt i enlighet med punkt 4.11.

4.10 Bonusnätter kan bokas 12 månader före ankomstdatumet. Poäng som dras från medlemmens konto kan returneras till samma konto om avbokningen har gjorts enligt Scandics avbokningsregler. Om en medlem bokar med poäng som går ut före ankomstdatumet och avbokar eller bokar om vistelsen kommer poängen att gå ut. I händelse av utebliven ankomst kommer poängen att betraktas som förbrukade. Dessa regler gäller för alla inlösta poäng, inte bara poäng som inlösts för boende. Se 4.11 för mer information om att ge bort en bonusnatt.

4.11 En medlem kan ge bort en bonusnatt och bokningen kan göras via Scandics boknings- och kundtjänst (se 8.5 för kontaktuppgifter). Bonusnatten kan bokas 12 månader före ankomstdatumet. Bokningen kan ändras till ett annat datum, men vid avbokning återbetalas inga poäng. I händelse av utebliven ankomst kommer poängen att betraktas som förbrukade. Bonusnätter får inte säljas vidare.

4.12 En medlem kan kombinera poäng och pengar för att betala för en bonusnatt. Den del som betalas med poäng ger inga kvalificeringspoäng. Den del som betalas med pengar ger nya kvalificeringspoäng. När en medlem betalar med poäng och pengar kan hen inte använda några andra erbjudanden, rabatter, värdekuponger eller kombination av dessa. En så kallad ”delbetald” bonusnatt kan räknas mot en högre medlemsnivå för den ursprungliga poänginnehavaren när dennes totala antal hotellnätter läggs ihop.

Tillbaka till toppen

5. SCANDIC GO

5.1 För att tjäna och använda kvalificerande och icke-kvalificerande poäng på Scandic Go-hotell gäller följande regler, som i tillämpliga delar ersätter ovanstående regler.

5.2 Medlemmen tjänar kvalificeringspoäng på kvalificerande nätter (se 2.5).

5.3 Medlemmen tjänar inga kvalificeringspoäng på mat och dryck, eller vid köp av hotellets egna produkter eller tjänster på Scandic Go-hotell.

5.4 Medlemmen kan använda kvalificerande och icke-kvalificerande poäng för att boka bonusnätter på Scandic Go-hotell. Medlemmen kan dock inte använda poäng för något annat än detta, t.ex. till att köpa mat och dryck.

5.5 Inga andra rabatter och förmåner som är förknippade med medlemskapet gäller på Scandic Go-hotell; medlemmen får till exempel ingen värdekupong eller extrapoäng istället för värdekuponger för varje natt under sin vistelse.

Tillbaka till toppen

6. UPPNÅ EN MEDLEMSNIVÅ

6.1 En kvalificeringsperiod är ett medlemsår (12 månader), vilket börjar den dag då medlemmen registrerade sig för Scandic Friends och slutar på den sista dagen i månaden följande år. Kvalificerande nätter/kvalificeringspoäng som tjänas in under denna 12-månadersperiod avgör om medlemmen stannar på sin nivå eller om den ändras. För uppgradering görs bedömningen efter varje transaktion. För nedgradering eller förnyelse av nuvarande nivå görs bedömningen den första arbetsdagen i månaden.

6.2 Nya Scandic Friends-medlemmar börjar på nivå 1 (första nivån). Uppgraderingen av medlemsnivån sker när medlemmen har ett visst antal kvalificerande nätter (se 2.4) eller antalet kvalificerande poäng (kvalificeringspoäng, se 2.3) som krävs för att nå den nya nivån, registrerade på sitt Scandickonto. Uppgraderingar görs inte under en vistelse. Det kan ta upp till 10 dagar efter utcheckning innan poäng och/eller nätter registreras på Scandickontot och den nya medlemsnivån – nivå – kan nås.

6.3 Nivå 2
Scandic Friends Nivå 2 tilldelas medlemmar med minst 5 000 kvalificerande poäng (kvalificeringspoäng) som tjänats in under ett medlemsår på 12 månader.

6.4 Nivå 3
Scandic Friends Nivå 3 tilldelas medlemmar med minst 10 000 kvalificerande poäng (kvalificeringspoäng) som tjänats in under ett medlemsår på 12 månader.

6.5 Nivå 4
Scandic Friends Nivå 4 tilldelas medlemmar med minst 25 000 kvalificerande poäng (kvalificeringspoäng) som tjänats in under ett medlemsår på 12 månader.

6.6 Nivå 5
Scandic Friends Nivå 5 tilldelas medlemmar med minst 100 000 kvalificerande poäng (kvalificeringspoäng) som tjänats in under ett medlemsår på 12 månader.

6.7 Nivå 6
Scandic Friends Nivå 6 tilldelas medlemmar med minst 250 000 kvalificerande poäng (kvalificeringspoäng) som tjänats in under ett medlemsår på 12 månader.

6.8 Nivå 7
Scandic Friends Nivå 7 tilldelas medlemmar med minst 400 000 kvalificerande poäng (kvalificeringspoäng) eller 100 kvalificerande nätter som tjänats in under ett medlemsår på 12 månader.

Nivå 1 2 3 4 5 6 7
Poäng 0 5000 10000 25000 100000 250000 400000
Nätter - - - - - - 100

Tillbaka till toppen

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Att vara medlem i Scandic Friends innebär att personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i dessa bestämmelser och villkor och i vår integritetspolicy. Scandic är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmens personuppgifter i Scandic Friends.

7.2 Scandic rekommenderar att medlemmen regelbundet läser integritetspolicyn för att förstå hur Scandic behandlar personuppgifter inom ramen för medlemskapet samt medlemmens rättigheter i samband med detta. Medlemmen meddelas om eventuella ändringar i integritetspolicyn och den nya integritetspolicyn kommer att publiceras på Scandics webbplatser.

Tillbaka till toppen

8. YTTERLIGARE BESTÄMMELSER OCH VILLKOR

8.1 Om någon bestämmelse i detta avtal visar sig vara juridiskt ogiltig, eller om detta avtal på annat sätt anses vara ofullständigt, ska detta inte ogiltigförklara avtalet som helhet. I sådana fall ska parterna ersätta det juridiskt ogiltiga eller ofullständiga innehållet med en bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar parternas syfte med avtalsförhållandet.

8.2 Om du bokar en vistelse i ett annat land än Sverige kan lokala avvikelser gällande Scandic Friends gälla beroende på tvingande lagstiftning i det aktuella landet.

8.3 Dessa bestämmelser och villkor regleras av, och ska tolkas i enlighet med, svensk lag. Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med Scandic Friends ska lösas uteslutande av svensk domstol.

8.4 Om du har några frågor om Scandic Friends kan du kontakta Scandics boknings- och kundtjänst på telefon:

Sverige: +46 8 517 517 00

Norge: +47 23 15 50 00

Danmark: +45 33 48 04 00

Finland: +358 200 818 00, samtalsavgift: 0,65 €/min + lokal taxa/min)

Utanför Norden: +46 8 517 517 20

Se www.scandichotels.se för e-postadress och postadress till Scandics boknings- och kundservice.

8.5 Scandic kan inte hållas ansvarigt för eventuella tryckfel.

Tillbaka till toppen

BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR SCANDIC FRIENDS-MEDLEMSKAP TILL och med 26 augusti 2024

 1. Allmänna regler för medlemskapet
 2. Tjäna poäng
 3. Scandic-partners
 4. Använd poäng
 5. Scandic Go
 6. Uppnå en medlemsnivå
 7. Behandling av personuppgifter
 8. Ytterligare villkor 

1. Allmänna regler för medlemskapet

1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Scandics bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Scandic Friends ") är 18 år. Medlemskapet i Scandic Friends är ett avtal mellan Scandic Hotels Holding AB (org. nr. 556723-5725) ett svenskt företag med registrerat kontor på Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige (benämns hädanefter "Scandic") och dig personligen (benämns hädanefter "Medlemmen"). Medlemskap och medlemskort kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer. Endast en fysisk person per medlemskap kan registreras. Endast en Medlem per incheckat rum kan tjäna poäng samt kvalificerande natt och erhålla förmåner under en vistelse.

1.2 Deltagandet i Scandic Friends regleras av dessa bestämmelser och villkor, och det är medlemmens ansvar att läsa och sätta sig in i samtliga bestämmelser och villkor, inklusive eventuella tillägg till dessa. Dessa bestämmelser och villkor ersätter alla tidigare bestämmelser och villkor i tidigare lojalitetsprogram hos Scandic.

1.3 Medlemmen åtar sig att se till att obehöriga personer inte får tillgång till medlemskortet, medlemsnumret och/eller lösenord.

1.4 Scandics bokning och kundservice måste omedelbart kontaktas skriftligen om Medlemmen förlorar sitt medlemskort eller om kontaktuppgifter ändras. Scandic har inget ansvar om Medlemmen inte informeras på grund av att korrekta kontaktuppgifter inte lämnats.

1.5 Scandic Friends gäller tills vidare, och Scandic förbehåller sig rätten att avsluta Scandic Friends genom att informera Medlemmen om detta sex månader i förväg.

1.6 Scandic förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser och villkor för Scandic Friends genom att informera medlemmen via minst en av Scandic Friends informationskanaler, d.v.s. via webbsidan, e-post, SMS eller vanlig post. Scandic kommer att göra allt de kan för att meddela ändringar av bestämmelser och villkor i god tid, men kan inte på något sätt hållas ansvarigt om detta skulle misslyckas.

1.7 Scandic förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avsluta ett medlemskap i Scandic Friends om medlemskapet missbrukas. En sådan avslutning kan ske omedelbart och utan information enligt 1.5, samt medföra att eventuella poäng förverkas. Sådant missbruk kan till exempel vara respektlöst eller omedgörligt beteende gentemot Scandic eller dess partners, kriminella handlingar eller handlingar som anses omoraliska eller oetiska, eller som bryter mot dessa bestämmelser och villkor. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att sända en e-post till Scandics bokning och kundservice på memberse@scandichotels.com.

1.8 Det är medlemmens ansvar att i förväg informera sin arbetsgivare samt att få arbetsgivarens medgivande, om ett sådant medgivande krävs, när han/hon förväntas tjäna poäng i Scandic Friends på poänggenererande betalningar som arbetsgivaren står för. Poäng som har intjänats i samband med affärsresa, t ex när hotellnätter betalas av arbetsgivaren, får inte användas privat utan att arbetsgivaren på förhand har godkänt det. Scandic har inte under några omständigheter något ansvar för att Medlemmen informerar eller får godkännande från arbetsgivaren. 

1.9  Om Medlemmen använder poäng som intjänats i samband med tjänst privat, kan sådan användning i vissa länder, t.ex. Sverige, Norge, Finland och Danmark, vara belagd med inkomstskatt eller andra skatter. Det är Medlemmens skyldighet att informera arbetsgivaren och/eller berörda myndigheter om detta och att betala den tillbörliga skatten för sådan användning. Scandic avsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs Medlemmen i detta avseende.

1.10 Intjäning och inlösen av Scandic-poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning.

1.11 Särskilda regler gällande intjänande och spendering av poäng gäller på Scandic Go-hotell, se punkt 5.

Tillbaka till toppen

2. Tjäna poäng

2.1 Poäng och kvalificerande nätter (Se 2.5) kan intjänas fr.o.m. datum för registrering av medlemskap i Scandic Friends.

2.2 Medlemmen tjänar bonuspoäng genom att boka på vår webb eller via utvalda partners. Medlemmen kan spendera bonuspoäng, men dessa räknas inte mot en högre medlemskapsnivå.

2.3 Medlemmen tjänar baspoäng på kvalificerande nätter (se 2.5), på mat och dryck, och för köp av hotellets egna produkter och tjänster, som sätts på rumsnotan. Baspoäng ger Medlemmen möjlighet att klättra till nästa medlemsnivå, sk Level. Även om Medlemmen spenderar sina baspoäng räknas de mot en högre Level. För att tjäna poäng måste Medlemmen uppge sitt medlemsnummer vid bokningstillfället och visa medlemskortet vid incheckningen på Scandic-hotellet. Baspoäng ges bara till en Scandic Friends-medlem per rum, och för ett rum per poängkvalificerande natt (Se 2.5).

2.4 Baspoäng räknas på det monetära värdet och på Medlemmens aktuella medlemsskapsnivå – Level (se tabell 1), efter rabatter, avdragna vouchers och exklusive moms. Summan av utgifterna (enligt 2.3) under en kvalificerad vistelse multipliceras med faktorerna som är listade i tabell 1, för att räkna ut antalet poäng medlemmen tjänat. Exempel: Om de sammanlagda utgifterna (ex moms) är SEK 1 000, för en medlem på Level 1, multipliceras summan med 2, vilket ger 2 000 poäng.

  EUR SEK NOK DKK PLN
Level 1 20 2 2 2 6
Level 2 20 2 2 2 6
Level 3 25 2,5 2,5 2,5 7,5
Top Level 25 2,5 2,5 2,5 7,5

2.5 En ”kvalificerande natt” eller ”poängkvalificerande natt” innebär att Medlemmen tjänar nätter och baspoäng som räknas mot en högre medlemsskapsnivå – Level – samt andra medlemsförmåner kopplade till vistelsen. De flesta hotellnätter som bokas på Scandics webb/app, direkt på ett Scandic-hotell, via Scandics bokning och kundservice, eller genom utvalda webbaserade affärsresebyråer, är kvalificerande. Medlemmen måste vara registrerad som boende gäst på ett hotell för att tjäna kvalificerande nätter och baspoäng.

2.6 En kvalificerande natt ger Medlemmen olika antal baspoäng, beroende på vilken medlemsnivå – Level – som Medlemmen för tillfället innehar. (Se tabell 1)

2.7 Hotellnätter som bokas genom en tredje part (t ex Hotels.com eller Booking.com), gruppbokningar eller genom annan reseorganisatör, räknas inte som kvalificerande nätter och ger inga medlemsförmåner kopplade till vistelsen.

Medlemmar som bor via en gruppbokning gjord i enlighet med reglerna för en poängkvalificerande natt,* tillgodoräknas, med vissa undantag, en natt (som räknas mot en högre medlemsnivå) samt en fast poängsumma på 2000 bonuspoäng per natt. Medlemmar kommer inte att få tillgodoräkna poäng utöver detta som på tex mat och dryck. 

2.8 Medlemmar har bara rätt till förmåner kopplade till deras medlemsnivå – Level – när de bokar en kvalificerande natt. (Se 2.5).

Medlemmar som bor via en gruppbokning gjord i enlighet med reglerna för en poängkvalificerande natt,* tillgodoräknas, med vissa undantag, en natt (som räknas mot en högre medlemsnivå) samt en fast poängsumma på 2000 bonuspoäng per natt.

2.9 Baspoäng ges inte ut om en vistelse avbokas på grund av orsaker som Scandic eller en Scandic partner inte kan påverka.

2.10 Scandic-poäng som har intjänats av Medlemmen kan inte kombineras med, eller överföras, till andra medlemskonton. Poäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt växla innehavare mot betalning.

2.11 Medlemmen tjänar baspoäng på inköp i hotell-shopen, interna hotelltjänster och –produkter, på mat och dryck, upp till EUR 500/DKK 5 000/NOK 5 000/PLN 2 000/ SEK 5 000 per vistelse som sätts på rumsnotan. En Medlem kan också betala för andra gäster så länge notan sätts på rummet.

2.12 Det kan ta upp till 10 dagar efter ut-checkning tills poängen är registrerade på Medlemmens konto. Har poäng felaktigt givits till en Scandic-medlemskonto kan dessa komma att avlägsnas av Scandic i efterhand.

2.13 Baspoängen, som räknas mot en högre medlemsskapsnivå – Level – är giltiga att klättra med under en 12-månadersperiod, sedan läggs de till Medlemmens konto för spenderingspoäng. Dessa poäng är sedan giltiga i ytterligare 24 månader.

2.14 Bas- och bonuspoäng är giltiga att spendera i 36 månader från respektive intjäningsmånad. Poäng som intjänats före den 23 januari, 2018, gäller i 36 månader, från den 31 december det år de intjänades.

2.15 Medlemmar kan se sin kontoinformation på  www.scandichotels.se/scandicfriends

 

Tillbaka till toppen

3. Scandic-partners

3.1 I vissa fall kan poäng intjänas och spenderas hos Scandics partners beroende på de bestämmelser och villkor som gäller hos respektive partner. Mer information om våra partners samt förmåner och erbjudanden återfinns under Scandic Friends partnersidor.

3.2 En medlem i Scandic Friends kan inte utkräva gottgörelse för poäng eller bonusförmåner om samarbetsavtalet har ändrats mellan Scandic Friends och partnerföretaget.

3.3 Förmåner kan endast utnyttjas av medlemmen personligen. Medlemmen måste uppge sitt personliga Scandic Friends medlemsnummer för att kunna utnyttja partnererbjudanden. Scandic ansvarar inte för någon konsekvens av obehörigt utnyttjande av medlemsnummer.

3.4 Scandic kan inte hållas ansvariga för överenskommelser gjorda mellan en Medlem och en Scandic partner.

3.5 Intjäning av partner-poäng är ogiltigt där detta förbjuds eller begränsas enligt lokal lagstiftning.

Tillbaka till toppen

4. ANVÄND poäng

4.1 En Medlem kan använda poäng på interna hotelltjänster och –produkter, bonusnätter och hos utvalda Scandic partners. Poängen kan inte användas i kombination med rabatter, kuponger eller andra erbjudanden, så länge inget annat tydligt uttalats.

4.2 En Medlem kan betala för interna hotelltjänster och –produkter med poäng. För specifika regler, läs mer på www.scandichotels.se/scandic-friends

4.3 En bonusnatt är en hotellnatt som en Medlem kan betala med poäng, eller delvis med poäng. Både bas- och bonuspoäng kan användas för att boka bonusnätter på ett Scandichotell.

4.4 Bonusnätter är bokningsbara i mån av plats. Således kan rumstillgången vara begränsade på särskilda hotell under vissa perioder.

4.5 En Medlem kan inte tjäna baspoäng på den del av bonusnatten som betalats med poäng. Medlemmen kan dock tjäna baspoäng på utgifter på hotellet under vistelsen (Se 2.3) samt om något delbetalats med pengar.

4.6 En bonusnatt räknas mot en högre medlemsskapsnivå, Level – när en Medlems totala antal hotellnätter summeras.

4.7 Medlemmen tjänar bonuspoäng på bokningar gjorda på vår webb (Se 2.2)

4.8 För att kunna boka en bonusnatt måste medlemmen ha tillräckligt många poäng på sitt medlemskonto, och visa upp sitt medlemskapsnummer. Bonusnätter kan endast bokas genom Scandics egna försäljningskanaler. När en bonusnatt har bokats dras motsvarande poängantal för den aktuella hotellkategorin från Medlemmens konto. Läs mer om vilket antal poäng som krävs för ett specifikt hotell på www.scandihotels.se/scandic-friends

4.9 Bonusnatten måste bokas av Medlemmen och gäller för två personer i ett standarddubbelrum.

4.10 Bonusnätter kan bokas 12 månader före ankomstdatumet. Poäng som dragits från Medlemmens konto kan återföras till samma konto om avbokningen har gjorts enligt Scandics avbokningsvillkor, se avsnitt "Använd poäng" på Medlemsvillkor. Om en Medlem bokar med poäng som går ut före ankomst – och avbokar - eller ombokar – kommer dessa poäng att förfalla. Vid utebliven ankomst sk ”no show”, kommer poängen anses förbrukade. Se 4.11 för information om Ge bort en bonusnatt.

4.11 En Medlem kan ge bort en bonusnatt och bokningen kan göras via Scandics bokning och kundservice. Bonusnatten kan bokas 12 månader före ankomstdatumet. Bokningen kan ändras till ett annat datum, men vid avbokning ges inga poäng tillbaka. Vid utebliven ankomst sk "no show" kommer poängen räknas som förbrukade. Bonusnätter får ej säljas vidare.

4.12 En Medlem kan kombinera poäng och pengar för att betala för en bonusnatt. Delen som betalas med poäng genererar inte baspoäng. Delen som betalas med pengar kommer att generera nya baspoäng. När en Medlem betalar med en kombination av poäng och pengar, kan inga andra erbjudanden, rabatter, vouchers eller kombinationer utnyttjas. En sk ”delbetalad” bonusnatt går att räkna mot en högre medlemsnivå för den ursprungliga poänginnehavaren, när dennes/dennas totala antal hotellnätter summeras.

Tillbaka till toppen

5. SCANDIC GO

5.1 För intjänande och användande av poäng på Scandic Go-hotell gäller följande regler, vilka ersätter ovan regler i tillämpliga delar.

5.2 Medlemmen tjänar bonuspoäng genom att boka rum på vår webb. Medlemmen tjänar baspoäng på kvalificerande nätter (se 2.5).

5.3 Medlemmen tjänar inte bonuspoäng på mat och dryck, eller för köp av hotellets egna produkter eller tjänster på Scandic Go-hotell.

5.4 Medlemmen kan använda bonuspoäng för att boka bonusnätter på Scandic Go hotell. Medlemmen kan dock inte använda bonuspoäng för något annat än detta, t.ex. kan man inte använda bonuspoäng för att köpa mat och dryck.

5.5 Inga andra förmåner kopplat till medlemskapet gäller på Scandic Go hotell, man får exempelvis inte en voucher, inte heller extra poäng istället för voucher för varje natt när man bor.

Tillbaka till toppen

6. UPPNÅ EN MEDLEMSNIVÅ

6.1 En kvalificerande period är alltid 12 månader. Kvalificerande nätter/baspoäng som intjänas under denna 12-månadersperiod avgör om Medlemmen stannar kvar på sin nivå eller om den ändras. För uppgradering görs utvärderingen på vardagar. För nedgradering eller förnyande av nuvarande nivå, görs utvärderingen på månadens första vardag. När en Medlem byter Level (upp eller ner), börjar en ny kvalificerande 12-månadersperiod.

6.2 Nya Medlemmar i nya Scandic Friends börjar på Level 1 (den första nivån). En uppgradering av medlemsskapsnivån sker när medlemmen har det antal kvalificerande nätter (Se 2.4) eller det antal kvalificerande poäng (baspoäng, se 2.3) som krävs för just denna nya nivå, registrerat på sitt Scandickonto. Uppgradering sker inte under en vistelse. Det kan ta upp till 10 dagar efter utcheckning innan poäng och/eller nätter registreras på Scandic-kontot, och först då kan nästa nivå – Level – uppnås.

6.3 Level 2

Scandic Friends Level 2 ges till medlemmar med minst 5 kvalificerande nätter, eller 12 000 kvalificerande poäng (baspoäng), under en sammanhållen 12-månadersperiod.

6.4 Level 3

Scandic Friends Level 3 ges till medlemmar med minst 15 kvalificerande nätter, eller 37 000 kvalificerande poäng (baspoäng), under en sammanhållen 12-månadersperiod.

6.5 Top Level

Scandic Friends Top Level ges till medlemmar med minst 45 kvalificerande nätter, eller 150 000 kvalificerande poäng (baspoäng), under en sammanhållen 12-månadersperiod.

6.6 Red Level

  Level 1 Level 2 Level 3 Top Level
Nätter 0 5 15 45
Poäng 0 12 000 37 000 150 000

Information om hur en Medlem når Red Level är inte officiell.

Tillbaka till toppen

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTer

7.1 Att vara medlem i Scandic Friends innebär att personuppgifter behandlas på det vis som beskrivs i dessa bestämmelser och villkor samt vår Integritetspolicy. Scandic är personuppgiftsansvarig för behandling av Medlemmens personuppgifter i Scandic Friends.

7.2 Scandic rekommenderar att Medlemmen läser Integritetspolicyn regelbundet för att förstå på vilket sätt Scandic behandlar Medlemmens personuppgifter inom ramen för medlemskapet, samt Medlemmens rättigheter i samband med detta. Ändringar i Integritetspolicyn kommer att meddelas Medlemmen och de nya bestämmelserna och villkoren kommer att publiceras på Scandics webbplatser.

Tillbaka till toppen

8. YTTERLIGARE VILLKOR

8.1 Skulle någon bestämmelse i detta avtal visa sig vara juridiskt ogiltig eller detta avtal i övrigt anses vara ofullständigt ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna ska i sådant fall ersätta det juridiskt ogiltiga eller ofullständiga förhållandet med bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar parternas syfte med avtalsförhållandet.

8.2 Scandics ansvar för skador är begränsat till direkta skador som har orsakats i samband med inlösen av poäng i Scandics hotell, och endast gällande Medlemmen. I fråga om användning av poäng för tjänster som tillhandahålls av Scandics partners gäller villkoren i det aktuella partnerprogrammet.

8.3 Lokala avvikelser angående medlemskapet kan gälla beroende på tvingande lagstiftning i det aktuella landet.

8.4 Dessa bestämmelser och villkor regleras av och ska utformas enligt materiell svensk lag, förutom tvingande lagbestämmelser i andra länders lagstiftning. Eventuella tvister som uppstår kring eller avseende Scandic Friends skall hanteras uteslutande av svensk domstol.

8.5 Om du har frågor som rör Scandic Friends kan du kontakta Scandics bokning & kundservice på telefon:

Sverige: +46 8 517 517 00
Norge: +47 23 15 50 00
Danmark: +45 33 48 04 00
Finland: +358 200 81800 samtalsavgift: 0,65€/min + lokal taxa/min)
Utanför Norden: +46 8 517 517 20 

Se www.scandichotels.se för e-postadress och postadress till Scandic bokning och kundservice.

8.6 Scandic förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser och villkor genom att nya bestämmelser och villkor publiceras på www.scandichotels.se eller skickas till Medlemmen via e-post.

8.7 Scandic reserverar sig för eventuella tryckfel.  

9 VILLKOR FÖR SCANDICS SOMMARLOTTERI (”LOTTERIET”)

1. ARRANGÖR AV LOTTERIET

Scandic Hotels Holding AB, registreringsnummer 556723-5725, (“Scandic”, “vi”, “vår”) arrangerar och ansvarar för lotteriet.

Dessa villkor reglerar lotteriet. Som deltagare i lotteriet är det ditt ansvar att läsa och förstå dessa villkor.

Om du har frågor om lotteriet, kontakta medlemsservice: memberse@scandichotels.com.

2. VILKA KAN DELTA I LOTTERIET
Medlemmar i Scandic Friends som bor på ett av våra hotell mellan den 21 juni och 18 augusti 2024 (”lotteriperioden”) och som har valt att anmäla sitt deltagande kan delta i lotteriet. Minimiålder för att delta i lotteriet är 18 år.

Ditt Scandic Friends medlemsnummer är ditt lottnummer i lotteriet. Varje enskild medlem kan endast delta i lotteriet en gång, men alla vistelser under lotteriperioden tas i beaktande vid vinst. Mer information finns i avsnitt 4 nedan.

Anställda hos Scandic, konsulter eller liknande, eller närstående till dessa, är inte tillåtna att delta i lotteriet.

3. HUR DU DELTAR I LOTTERIET

Du kan delta i lotteriet om du har bokat din vistelse via Scandics egna kanaler. Har du bokat via en tredjepart eller resebyrå är det inte möjligt att delta i lotteriet.

Vistelsen kan bokas före eller under lotteriperioden. Deltagande i lotteriet kan ske oavsett vilken rumskategori du har bokat och oavsett hur lång din vistelse är. Vistelsen måste ske under lotteriperioden och du behöver registrera dig för att delta i lotteriet.

Deltagande i lotteriet kan endast ske i det fall att vistelsen sker under lotteriperioden och vistelsen är betald. 

1. Om du redan har bokat en vistelse under lotteriperioden
Har du redan bokat en vistelse under lotteriperioden kommer du att få ett e-postmeddelande till den e-postadress du har registrerat i ditt medlemskap. E-postmeddelandet innehåller en registreringslänk för deltagande i lotteriet.

2. Om du avser att boka en vistelse under lotteriperioden
Har du ingen bokad vistelse under lotteriperioden kommer du att få ett e-postmeddelande till den e-postadress du har registrerat i ditt medlemskap. E-postmeddelandet innehåller en registreringslänk för deltagande i lotteriet. Du kan välja att registrera ditt deltagande i det fall att du också väljer att boka en vistelse under lotteriperioden.

4. PRISER OCH DRAGNING AV VINNARE I LOTTERIET

4.1 Priser

1:a pris: det antal frinätter som motsvarar antalet nätter (oavsett antal rum) under lotteriperioden för den medlem som vinner, multiplicerat med 20.

2:a pris: det antal frinätter som motsvarar antalet nätter (oavsett antal rum) under lotteriperioden för den medlem som vinner, multiplicerat med 10.

3:e pris: det antal frinätter som motsvarar antalet nätter (oavsett antal rum) under lotteriperioden för den medlem som vinner, multiplicerat med 5.

Scandic drar en vinnare vardera för förstapris, andrapris och tredjepris.

4:e pris: 10 000 bonuspoäng som läggs till ditt Scandic Friends-medlemskap.
Scandic drar 100 vinnare av fjärdepris som får 10 000 poäng vardera.

Ett exempel: du har bott två nätter under tre olika tillfällen under lotteriperioden. Detta summerar till totalt 6 nätter. Vinner du första pris innebär det att du vinner totalt 120 frinätter. Vinner du andra pris innebär det att du vinner totalt 60 frinätter.

Priserna kan inte bytas mot pengar eller andra produkter.

Information om frinätter och bonuspoäng och hur dessa kan användas hittar du i medlemsvillkoren för Scandic Friends.

Det är samma regler för frinätterna i lotteriet som för Scandic Friends bonusnätter (“reward nights”), upp till 40 000 poäng per natt. Frinätterna i lotteriet räknas inte för att nå en högre medlemsnivå. Vinnarna i lotteriet kommer att få tydliga instruktioner för hur frinätterna bokas. Frinätterna är giltiga i fyra (4) år från vinstdatumet (fram till den 27 augusti 2028). Ytterligare information om frinätter och bonuspoäng hittar du i medlemsvillkoren för Scandic Friends.

4.2 Dragning av vinnare

Scandic drar vinnarna i lotteriet den 27 augusti 2024.
Scandic kommer att kontakta vinnarna via e-post eller telefon (genom de kontaktuppgifter som angetts av vinnarna vid bokningen) inom en vecka efter dragningen.

Kan Scandic inte nå vinnarna inom fjorton (14) dagar från första kontaktförsöket, kommer Scandic att dra en ny vinnare.

Scandic kommer att publicera information om att vinnarna har dragits på webbplatsen www.scandichotels.com. Om en vinnare ger sitt medgivande, kommer även information om vinnaren att publiceras på webbplatsen.

5. PERSONUPPGIFTER

Väljer du att delta i lotteriet kommer Scandic att hantera dina personuppgifter med syfte att kunna dra vinnarna samt att kontakta dessa för att delge priserna.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy Integritetspolicy | Scandic Hotels.

6. ÖVRIGT

Scandic ansvarar inte för någon skada som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagandet i Lotteriet.
Scandic ansvarar inte heller för hinder vad gäller deltagande i Lotteriet eller mottagande av vinsten på grund av IT-relaterade problem.

7. SKATTER

Vinnarna ansvarar för eventuella skatter relaterade till priset.

Tillbaka till toppen